/img/slider/19/thumbnail.webp?v=449dfe0e23faae69a52b8e91988b59c7
Novinka v nabídce
GENESIS 90
více
/img/slider/1/thumbnail.webp?v=449dfe0e23faae69a52b8e91988b59c7
Hliníkové řešení pro
sofistikovanou architektůru
více
/img/slider/6/thumbnail.webp?v=449dfe0e23faae69a52b8e91988b59c7
Hliníkové řešení pro
sofistikovanou architektůru
více

Zásady ochrany osobních údajů a zabezpečení dat

Vážení,

s ohledem na nové předpisy o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů bychom rádi splnili naši povinnost informovat Vás o tom, jakým způsobem zpracováváme Vaše údaje. Níže vysvětlujeme nejdůležitější body. V případě jakýchkoli dotazů Vás vyzýváme, abyste se na nás obrátili.

Informace o zpracování osobních údajů:

Vaše údaje jsou zpracovávány na základě alespoň jednoho z bodů čl.6 odst.1 "RODO", tj.:

 • subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více stanovených účelů,
 • zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro přijetí opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy,
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce,
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené správci,
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce nebo třetí strany,

Odkud získáváme Vaše údaje?

Vaše údaje jsme získali:

 • přímo od vás,
 • od subjektu, který se společností Aliplast Sp. z o.o. uzavřel smlouvu o poskytování služeb,
 • od partnera/třetí strany spolupracující se společností Aliplast Sp. z o.o., který poskytl Vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu.

Kdo je správcem Vašich údajů?

Aliplast Sp. z o.o. se sídlem v Lublinu, na adrese: Wacława Moritza 3, 20-276 Lublin, KRS: 0000119312, NIP: 946-23-54-607, číslo REGON: 432507517, tel. 81 745 50 30, e-mail: biuro@aliplast.pl.

Jaké údaje zpracováváme?

Společnost Aliplast Sp. z o.o. zpracovává následující kategorie údajů:

 • kontaktní údaje,
 • údaje potřebné k identifikaci za účelem uzavření smlouvy, provedení služby a vystavení faktury.
 • identifikační údaje potřebné pro online korespondenci,
 • údaje nezbytné pro výběr pro Vás vhodné marketingové nabídky a služeb společnosti Aliplast Sp. z o.o. (pokud jste k takovému postupu předem udělili souhlas).

K čemu budeme Vaše údaje používat?

Vaše údaje budeme zpracovávat pro jeden nebo více z následujících účelů:

 • za účelem provedení úkonů na Vaši žádost před uzavřením smlouvy,
 • za účelem uzavření a plnění smlouvy se společností Aliplast Sp. z o.o.,
 • pro plnění smlouvy uzavřené se společností Aliplast Sp. z o.o. vaším jménem jako třetí osobou (čl. 393 občanského zákoníku), pokud je stranou smlouvy jiný subjekt,
 • za účelem splnění právní povinnosti společnosti Aliplast Sp. z o.o., např. vystavení faktury nebo účtu,
 • za účelem marketingu výrobků a služeb společnosti Aliplast Sp. z o.o. (pokud jste k tomu dříve udělili souhlas).

Jste povinni poskytnout údaje?

Pokud zpracování Vašich údajů probíhá za účelem plnění smlouvy se společností Aliplast Sp. z o.o., je poskytnutí Vašich údajů podmínkou pro uzavření této smlouvy. Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy. Pokud osobní údaje neposkytnete, smlouva nebude uzavřena. Poskytnutí údajů nezbytných pro vystavení faktury je zákonnou povinností a vyplývá ze zákona o dani z přidané hodnoty.

Jinak je poskytnutí osobních údajů dobrovolné, není zákonným ani smluvním požadavkem a není podmínkou pro uzavření smlouvy.

Na jakém základě budeme zpracovávat Vaše osobní údaje?

Základem pro zpracování osobních údajů je v závislosti na prováděných činnostech:

 • uzavření a plnění smlouvy se společností Aliplast Sp. z o.o.,
 • splnění právní povinnosti společnosti Aliplast Sp. z o.o.. (např. vystavení faktury),
 • oprávněný zájem společnosti Aliplast Sp. z o.o. (přímý marketing jejích produktů a služeb nebo plnění smlouvy uzavřené se společností Aliplast Sp. z o.o. ve Váš prospěch jako třetí strany, pokud je smluvní stranou jiný subjekt),
 • Váš souhlas.

Kdy a komu můžeme údaje sdílet a komu je rozhodně sdílet nebudeme?

Pokud nám k tomu dáte souhlas, budeme Vaše osobní údaje sdílet se společnostmi, se kterými Aliplast Sp. z o.o. spolupracuje, aby je mohly použít pro marketingové účely. Vaše údaje můžeme zpřístupnit příjemcům v podobě společností, které s námi spolupracují a plní úkoly na naši objednávku a naším jménem. V takovém případě je s těmito subjekty uzavřena smlouva o zajištění bezpečnosti vašich údajů. Pokud chcete vědět, s kým aktuálně spolupracujeme, můžete se vždy zeptat.

Co můžete dělat s osobními údaji, které nám poskytnete?

Máte právo požadovat od společnosti Aliplast Sp. z o.o. přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů a na vaši žádost je můžeme předat jinému správci údajů. Pokud jde o zpracování Vašich údajů za účelem marketingu vlastních produktů nebo služeb společnosti Aliplast Sp. z o.o., můžete vznést námitku.

Jak mohu svůj souhlas odvolat?

Souhlas udělený společnosti Aliplast Sp. z o.o. v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů můžete odvolat, aniž by to mělo jakékoli negativní důsledky. Stačí zaslat e-mail, zavolat nebo zaslat zprávu na výše uvedené kontaktní údaje. Vůli odvolat souhlas lze vyjádřit jakýmkoli způsobem, jedinou podmínkou je, že nám musí být doručena. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování Vašich údajů před jeho provedením, tj. dokud není Váš souhlas odvolán, je zpracování Vašich údajů společností Aliplast Sp. z o.o. zákonné.

Do kdy budeme Vaše údaje ukládat?

Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou pro plnění smlouvy mezi vámi a společností Aliplast Sp. z o.o. nebo smlouvy uzavřené jiným subjektem ve Váš prospěch a poté po dobu odpovídající promlčecí době nároků, které mohou být společností Aliplast Sp. z o.o. vzneseny a které mohou být vzneseny vůči společnosti Aliplast Sp. z o.o.. Pokud budou Vaše osobní údaje zpracovávány za účelem splnění právní povinnosti, kterou má správce, budou vaše osobní údaje uchovávány po dobu nezbytnou ke splnění této povinnosti. Údaje zpracovávané na základě souhlasu budeme zpracovávat do doby, než tento souhlas odvoláte.

Pokud budou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu Správce, kdy základem tohoto zpracování je plnění smlouvy uzavřené se společností Aliplast Sp. z o.o. ve Váš prospěch, budou Vaše údaje zpracovávány až do naplnění oprávněného zájmu, který je základem tohoto zpracování. Pokud budou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu Správce, kdy základem tohoto zpracování je přímý marketing jeho produktů a služeb, budou Vaše osobní údaje zpracovávány do doby, než vznesete námitku.

Kde můžete podat stížnost na zpracování Vašich osobních údajů společností Aliplast Sp. z o.o.?

V současné době se lze s takovými stížnostmi obracet na generálního inspektora pro ochranu osobních údajů. Rádi bychom však upozornili, že brzy bude v této věci příslušným dozorovým orgánem předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Jak nebudeme zpracovávat Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje nebudou předmětem automatizovaného zpracování (např. profilování), které by pro vás mělo právní účinky nebo se vás podobně významně dotýkalo.

Soubory cookies

Portál www.aliplast.cz používá soubory cookie. Tyto soubory jsou shromažďovány výhradně za účelem shromažďování informací, aby bylo možné přizpůsobit prodej jednotlivým produktům, individuálním potřebám a preferencím zákazníků. Soubory cookie jsou ukládány webovým prohlížečem na pevný disk zákazníka a neslouží k přímému shromažďování osobních údajů. To znamená, že zákazník může Cookies ve svém webovém prohlížeči zakázat, což však omezí používání webových stránek společnosti Aliplast Sp. z o.o..

Společnost Aliplast Sp. z o.o. shromažďuje IP adresy během internetového připojení pro technické účely související se správou serveru. Používají se k provádění statistických činností a k lepší správě souborů cookie.

Společnost Aliplast Sp. z o.o. rovněž informuje zákazníky, že je možné nastavit webový prohlížeč tak, aby se soubory cookie nemohly ukládat na zařízení zákazníka. Soubory cookie může zákazník po jejich uložení prodejcem vymazat, a to prostřednictvím: pomocí příslušných funkcí webového prohlížeče, programů používaných k tomuto účelu nebo pomocí příslušných nástrojů dostupných v rámci operačního systému používaného zákazníkem.

Společnost Aliplast Sp. z o.o. rovněž informuje zákazníky, že změna konfigurace webového prohlížeče, která zabraňuje ukládání souborů cookie na zařízení zákazníka nebo je omezuje, může vést k omezení funkčnosti poskytovaných služeb. Podobné účinky může mít i vymazání Cookies v průběhu poskytování služby.

Společnost Aliplast Sp. z o.o. jako správce Vašich osobních údajů vynaloží veškeré úsilí, aby zajistila veškerá fyzická, technická a organizační opatření na ochranu vašich osobních údajů před náhodným nebo úmyslným zničením, náhodnou ztrátou, změnou, neoprávněným zveřejněním, použitím nebo přístupem v souladu se všemi platnými předpisy.

Za tímto konkrétním účelem společnost Aliplast Sp. z o.o. angažovala specialisty na RODO a ISO 27001:2015 a provedla úplné sladění s výše uvedenými soubory norem pro zpracování osobních údajů.

Navštivte naše další služby
Aliplast Extrusion, Corialis